Österbottens Jässi

AKTUELLT

..........................................

Nu söker vi kommuner som inkommande sommar (2018) är intresserade av avloppsrådgivning för glest bebyggda områden!

Närmare beskrivning i bifogat brev.

..........................................

Jässi-avloppsvattenprojekt deltar i Vasara-mässan i Botniahallen (Korsholm/Vasa) 14.-15.10.2017.

Jässi-projektet hittas på Vasara-mässan vid plats A174. Välkommen!

Meddelande 11.10.2017

Messavdelning A174 program

..........................................

Bekanta er med den förnyade avloppsförordningen! Läs mer från tillkännagivande

..........................................

Jässi-avloppsvattenprojekt deltar i Vasara-mässan i Botniahallen (Korsholm/Vasa) 29.-30.10.2016

Jässi-projektet hittas på Vasara-mässan vid plats A181. Välkommen!

Meddelande 24.10.2016

..........................................

Österbottens Jässi-projektets kartläggnings- och rådgivningsbesök har avslutats för den här hösten. Allmän rådgivning fås även under hösten och vintern. Kontaktuppgifterna finns här.

..........................................

Det finns fortfarande tid att sköta och uppdatera stugans avloppsvattensystem och torrklosett. Läs mer från Infonlad 15.8.2016

..........................................

Miljöministeriet föreslår att bestämmelserna om behandling av avloppsvatten i glesbygdsområden ska mildras. Läs mer från miljöministeriets websidan!

..........................................

 

 

 

 

 

Lagstiftning

Miljöskyddslagen och avloppsvattenförordning

Avloppsvattenlagstiftningen förnyades i april 2017. Lag om ändring av miljöskyddslagen (19/2017) och Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017) definierar kraven för behandling av avloppsvattnet.

”...skall avloppsvattnet avledas och behandlas så att det inte uppstår risk för förorening av miljön.”          Miljöskyddslagen 27 b

Avloppsvattensystemet bör uppfylla lagkraven före 31.10.2019 på grundvatten- och strandområden (100 m från strandlinjen). På övriga områden, när man utför renovering gällande vattensystemet eller annan större reparation som kräver lov. För nybyggen gäller kraven redan nu.

Avloppsvattnets reningsgrad bör vara:

  • Organiskt material 80 %
  • Fosfor 70 %
  • Kväve 30 %

På varje fastighet bör finnas:

  • Utredning om det nuvarande avloppssystemet
  • Anvisningar för bruk och underhåll av systemet
  • Bruksdagbok

Undantag från reningskraven

Undantag från reningskraven fås automatiskt för:

  • Beständigt bebodda fastigheter, vars ägare har fyllt 68 år före 9.3.2011.
  • Fastigheter där det endast uppstår ringa avloppsvattenmängder.

Med ansökan kan följande få undantag för fem år i taget från kommunen:

  • På grund av svår livssituation.
  • Fastigheter som inom kort tid kommer att få kommunalt avlopp.

Det bör noteras att även om fastigheten berörs av undantag från reningskraven, så omfattas alla av utredningsskyldigheten.

Kommunens miljöskyddsföreskrifter

Kommunerna kan också utfärda striktare bestämmelser om behandlingen av avloppsvatten på till exempel strand- och grundvattenområden samt på tätbebyggda områden.

EVENEMANG

HÖSTEN 2017

Jässi-avloppsvattenprojekt deltar i Vasara-mässan i Botniahallen (Korsholm/Vasa) 14.-15.10.2017

Jässi-projektet hittas på Vasara-mässan vid plats A174. Välkommen!

Meddelanden 11.10.2017

****************