Österbottens Jässi

AKTUELLT

..........................................

Avloppsrådgivare kan också beställas att hålla informationstillfälle under händelser och evenemang, till exempel byakvällar

..........................................

Nu söker vi kommuner som inkommande sommar (2019) är intresserade av avloppsrådgivning för glest bebyggda områden!

Närmare beskrivning i bifogat brev.

..........................................

Jässi-projektet deltog i den nationella avloppsvattenveckan (vecka 19) med en avloppsvattenkväll i Jalasjärvi.Meddelande om tillställningen.

 

 

 

 

 

 

Lagstiftning

Miljöskyddslagen och avloppsvattenförordning

Avloppsvattenlagstiftningen förnyades i april 2017. Lag om ändring av miljöskyddslagen (19/2017) och Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017) definierar kraven för behandling av avloppsvattnet.

”...skall avloppsvattnet avledas och behandlas så att det inte uppstår risk för förorening av miljön.”          Miljöskyddslagen 27 b

Avloppsvattensystemet bör uppfylla lagkraven före 31.10.2019 på grundvatten- och strandområden (100 m från strandlinjen). På övriga områden, när man utför renovering gällande vattensystemet eller annan större reparation som kräver lov. För nybyggen gäller kraven redan nu.

Avloppsvattnets reningsgrad bör vara:

  • Organiskt material 80 %
  • Fosfor 70 %
  • Kväve 30 %

På varje fastighet bör finnas:

  • Utredning om det nuvarande avloppssystemet
  • Anvisningar för bruk och underhåll av systemet
  • Bruksdagbok

Undantag från reningskraven

Undantag från reningskraven fås automatiskt för:

  • Beständigt bebodda fastigheter, vars ägare har fyllt 68 år före 9.3.2011.
  • Fastigheter där det endast uppstår ringa avloppsvattenmängder.

Med ansökan kan följande få undantag för fem år i taget från kommunen:

  • På grund av svår livssituation.
  • Fastigheter som inom kort tid kommer att få kommunalt avlopp.

Det bör noteras att även om fastigheten berörs av undantag från reningskraven, så omfattas alla av utredningsskyldigheten.

Kommunens miljöskyddsföreskrifter

Kommunerna kan också utfärda striktare bestämmelser om behandlingen av avloppsvatten på till exempel strand- och grundvattenområden samt på tätbebyggda områden.